WoPak - HoReCa Higiena Opakowania

eu baner

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 firma WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt w ramach 1 osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP działania: 3.2. Innowacje w MŚP pt.: „Wdrożenie nowej generacji niskoemisyjnych i wysokosprawnych palników węglowych o mocy do 500 kW, z zastosowaniem możliwości zmiennej geometrii powierzchni spalania”

Projekt polega na wdrożeniu do produkcji wyników praca badawczo - rozwojowych, które polegały na opracowaniu nowej generacji niskoemisyjnych i wysokosprawnych palników węglowych o mocy do 500 kW, z zastosowaniem możliwości zmiennej geometrii powierzchni spalania. W celu realizacji inwestycji konieczne jest poszerzenie parku maszynowego o nowe innowacyjne urządzenia produkcyjne. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli firmie na płynne wdrożenie do produkcji nowego produktu bez zakłócania istniejącego procesu produkcyjnego, a także na zapewnienie właściwej wydajności i jakości procesu produkcyjnego.

Efekty i cele projektu

Wdrożenie jednego nowego produktu, wysokosprawnego palnika węglowego:

- do spalania węgli o zmiennych właściwości fizycznych, chemicznych i energetycznych tj. wartość opałowa, zawartości popiołu i wilgoci

- zastosowanie zunifikowanych wymiarów - możliwość montażu w kotłach u różnych producentów

- przebieg spalania w komorze paleniskowej kotła zbliżony do spalania paliw płynnych

- zwiększenie reaktywności węgla - pozwoli na szybkie spalenie i zmniejszenie szlakowania kotła

- wysoka skuteczność spalania węgli dzięki dużej jednorodności kontaktu cząsteczek węgla i tlenu z powietrza

doprowadzonego do spalania

- zmniejszenie emisji tlenków azotu w porównaniu do ilości emitowanych przy spalaniu na ruszcie i w palniku retortowym

- zastosowanie pow. spalania palnika i systemu odprowadzania powietrza, w zależności do aktualnego zapotrzebowania mocy kotła regulowaną płynnie poprzez układy sterujące

- płynny system podawania paliwa

- zgłoszony do ochrony patentowej pod numerem P.420644

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-15.11.2019

Wartość projektu: 1 586 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 516.000,00 PLN